יד מקצועית
של
מומחה

זכויות ביטוח - אבחון בסיסי

 

לדף הבית

תקנון אתר

 מבוא:

 1. נודה לך על קריאת התקנון לצורך הבנה והיכרות שלך עם התנאי השימוש באתר "זכויות ביטוח - אבחון בסיסי" לכתובת המייל שנמסרה על ידי הפונה.
   

 2. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, כמפורט בתקנון זה להלן, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.
   

 3. התשלום הוא בעבור אבחון בסיסי לסוגיה אחת בלבד. אם יש לכם שתי סוגיות בשני נושאים שונים, למשל סוגיה לגבי תביעה לפי פוליסה לביטוח רכב וסוגיה בעניין חיסכון פנסיוני, הרי שמדובר על שתי סוגיות שונות ועליכם לרכוש שתי ביקורות.
   

 4. תשלום בעבור אבחון ביטח בסיסי פירושו הסכמתך לכל האמור בתקנון זה.
   

 5. הנהלת האתר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להשיב לפונה את מלוא התשלום ששילם ולא לענות על פניתו.
   

 6.  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
   
  מהו מיזם "זכויות ביטוח - אבחון בסיסי"?
   

 7. המיזם "אבחון ביטח בסיסי" מאפשר לפונה לקבל התייחסות מקצועית בראיה כוללת לסוגיה כללית שמעסיקה אותו ממומחה מוביל בתחום אליו מתייחסת הסוגיה. מדובר על התיחסות ראשונית וכללית במענה שניתן במכתב באמצעות המייל בלבד.
   

 8. השרות הניתן הוא בבחינת יד מכוונת. אבחון הביטוח הבסיסי יינתן על סמך הנתונים שיוצגו על ידי הפונה. על מנת לקבל את ההתייחסות המלאה ביותר, באחריות הפונה לפרט בפניתו את מירב הנתונים והפרטים.
   

 9. השרות אינו מהווה חוו"ד משפטית או לצרכי הצגה בבימ"ש, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מלא וגם אינו מהווה חוות דעת מלאה אותה ניתן לרכוש תמורת תשלום נוסף כאשר הסכום ששולם ע"י הפונה בעבור האבחון הבסיסי ייחשב כמקדמה וינוכה מהתשלום המלא בעבור חוות הדעת המלאה או הייעוץ, לפי העניין.
   

 10. אבחון הביטוח הבסיסי מבוסס על המידע שהוצג על ידי הפונה והיא ניתנת בתוך 4 ימי עסקים מיום הצגתה (במצב עסקים רגיל שאינו מופרע על ידי התערבות של כח עליון).
   

 11. מחירה של חוות דעת מלאה הניתנת על ידי כל אחד מהמומחים מתחיל, אך אינו מסתיים, בסכום של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ ועשוי להגיע אף לכדי עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.
   

 12. הפונה זכאי לאחר קבלת אבחון הביטוח הבסיסי, לרכוש ביקורת ביטוח שמהווה למעשה חוות דעת מלאה במחיר מוזל ממנו ינוכה הסכום ששילם בעבור אבחון הביטוח הבסיסי הנחשב כתשלום מקדמה על חשבון חוות הדעת המלאה.
   

 13. הפונה מודע ומסכים לכך שהתקשורת עם המומחים תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד. פניות באמצעות הטלפון או באמצעות כל כלי תקשורת אחר ייענו רק לאחר תיאום מראש עם המומחה .
   

 14. סוגיה שתכלול פרטים אישיים תקבל התייחסות כללית שמתאימה למקרים דומים לפרטים שהוצגו מבלי להזכיר את הפרטים האישיים, ככל שהוצגו כאלו בסוגיה.
   

 15. חוות דעת מלאה תכלול אפשרות לשיחה טלפונית, ולפי המקרה גם פגישה אישית עם המומחה, בדיקת מסמכים והתייחסות מעמיקה לפרטי אירוע או גם סיכון.
   

 16. אבחון הביטוח הבסיסי יינתן על ידי אחד המומחים שפרטיו מוצגים באתר או גם על ידי מומחה נוסף שפרטיו אינם מוצגים באתר, לפי שיקול דעתם של מומחי האתר בהתאם למהות הסוגיה. כל מומחה החתום על האבחון הבסיסי הוא לבדו אחראי לתוכן האבחון הבסיסי ונכונות האמור בו.
   

 17. לאחר קבלת אבחון הביטוח הבסיסי, ככל שהפונה יבחר להציג סוגיות נוספות או נתונים נוספים בנושא הסוגיה הביטוחית, אשר לא הוצגו בפנייתו הראשונה, תיחשב כל פניה שכזאת כפניה נוספת שתחויב בתשלום נוסף.

   

 18.  ידוע לפונה שהאתר אינו מיועד לשיווק מוצרי ביטוח. למימוש המלצות ורכישת ביטוח, על הפונה לפנות לסוכן ביטוח או לחברת הביטוח, לפי העניין.


  הבהרה לעניין אחריות מקצועית וזכויות יוצרים:
   

 19. האחריות המקצועית, זכויות היוצרים והקניין הרוחני במלואן - הינם של המומחה נותן האבחון הביטוחי בלבד.
   

 20. אין לפרסם ברבים באופן מלא או חלקי כל זכויות ביטוח - אבחון בסיסי שהוא בלא קבלת הסכמתו מראש של המומחה נותן אבחון הביטוח הבסיסי. אולם ניתן ורצוי להציג את אבחון הביטוח הבסיסי לכל גורם רלוונטי לנושא  הסוגיה כמו: סוכני ביטוח, עובדי חברת ביטוח ועורכי דין.

   
  הגבלות והתחייבות הפונה:
   

 21. כל פונה שגילו עולה על 18 שנה מוזמן לעשות שימוש באתר על פי תנאי תקנון זה.
   

 22. ככל שתוצג סוגיה על ידי פונה שגילו מתחת לגיל 18, ייחשב הפונה כשלוחו של בעל כרטיס האשראי ככל שפרטיו לא נגנבו על ידי הפונה.
   

 23. הפונה מתחייב לשפות את הנהלת האתר ואת המומחה נותן אבחון הביטוח הבסיסי או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש לפי התקנון ובכלל זה בגין פניה טלפונית שלא סוכמה מראש עם המומחה אליו נעשתה הפניה.

  הדין החל:

 24. הדין החל וסמכות שיפוט - דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תא-יפו בלבד.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" Copyright